Sözleşme

GENEL KOŞULLAR

II. Kiralayan; mülkiyetinde bulunan aracı, aşağıda belirtilen koşullara uyulması şartıyla kiracıya, önceden saptanan sözleşmede belirtilen süre için vermiştir:

 1. Kiracı, bu ekle sözleşmede yazılı gün ve saatte, aynı şekilde aldığı yerde geri vereceğini kabul etmiştir.

 2. Kira süresini; en az 24 saat öncesinden haber verip, kiralayanın muvafakatini almak ve kira depozitine gerekli miktarı eklemek kaydıyla uzatabilir.

 3. Kiralama başlangıcında kiracının kredi kartından teminat mahiyetinde araç grubuna göre değişen tutarlarda geçici blokaj işlemi uygulanacaktır.

 4. Kiralama süresi 1 aydan fazla ise bloke tutarı aylık kiralama bedeli kadardır. Kiracı, blokaj üzerinden ilave kira gün tutarlarının, yakıt eksiğinin, hasarın, trafik cezalarının v.b. kiralamaya ilişkin bedellerin tahsil edilmesine itiraz etmeyeceğini peşinen kabul eder.

 5. Trafik cezaları ile ilgili gerçekleştirilecek işlemlerde, hizmet bedeli maksimum 100 TL’ye kadar olmak üzere her bir ceza tutarının %20 (yüzde yirmi) si artı KDV kadar ücretlendirilecektir.

 6. Araçlarda HGS olup (Hızlı Geçiş Sistemi) kiracı kira dönüşü geçiş yaptığı bedelin üzerine %18 hizmet bedeli ilavesi ile ödemesini ilgili ofise yapacaktır.

 7. OGS (Otomatik Geçiş Sistemi)’yi kullanan kiracılar kaçak geçiş bedellerini ödemekle yükümlüdür.

 8. 24 saat kiralamalarda km sınırı 100 kmdir. Aylık kiralamalarda bu sınır 3000 kmdir. Sınırı geçen kiralamalarda km farkı olarak her bir km için Ekonomik sınıf araç 0,75 TL ,Orta lüks araç 1,00 TL, Lüks sınıf araçlar için 1.50 TL olarak hesaplanır.

 9. Kiracı teslimattan sonra bir hafta içerisinde fazla KM kullanım bedelini Rent a car firmasına ödemekle yükümlüdür.

III. Kiracı, aracı aşağıda belirtilen durumlarda kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

 1. T.C. kanunlarınca taşınması suç sayılan her türlü eşyanın taşınması ve diğer gayri kanuni işlerde,

 2. Başka bir aracı veya römorku çekmekte veya itmekte,

 3. Yarış, hız tayini, ralli, denemeler, motorlu sporlarda,

 4. Normal trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda,

 5. Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu ve her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve patlayıcı, parlayıcı maddeler taşınmasında,

 6. Alkol ve uyuşturucu maddelerin etkisi altında,

 7. Ödeme şekli ne olursa olsun ivaz karşılığında, yolcu ve mal taşımada,

 8. Kiracının kiraladığı aracın marka veya modelinin temin edilememesi halinde. aracın benzeri veya üst grupla değiştirilmesi Rent a car sorumluluğundadır.

IV. Yaş ve yeterlilik durumu;

 1. Sigorta şartları gereği ekonomik bir araç kiralayabilmek için kiracı en aşağı 21 yaşında olmalıdır.

 2. Orta ve üst sınıf araçlar için 25 yaş alt sınırdır.

 3. Lüks ve büyük araçlar için en az 28 yaşından büyük olmalıdır.

 4. Kiracının en az iki yıllık geçerli ehliyetin ibrazı gerekir.

V. Kiralanan Aracın Kullanımı, Sevk ve İdaresi

 1. Kiracı; kiralayanın onayı olmaksızın aracı üçüncü şahıslara kullandıramaz. Bu durumda kiracı aracı kullanacak üçüncü şahsın kimlik, adres ve ehliyetine ilişkin bilgileri sözleşmeye kaydettirmeye ve kiralanan vasıtayı kullanma yetkisi tanıdığı kişinin, bu kontratın tüm koşullarına tamamen uymasını sağlamaya mecburdur.

 2. Aracı kullanan kişiler, kontratta imzaları olmasa dahi kiracı ile birlikte müteselsilen sorumludurlar. Tek taraflı kazalarda kaza raporunun düzenlenmediği, çift taraflı kazalarda beyanın eksik doldurulduğu, alkol raporunun alınmadığı durumlarda ve bununla birlikte kasıtlı kazalarda, yüksek devir hızı ile araç kullanımı v.b. özensizlik ve kasıt nedenli oluşacak hasarlarda, yanlış veya kaçak yakıt kullanımı nedeni ile oluşacak hasarlarda, lastik patlaması sonucunda, jant üzerinde sürüşe bağlı olarak oluşacak hasarlarda, trafik yasalarına aykırı vasıta kullanılması halinde, halinde kullanıcı hatası olduğu kabul edilir. Kiracı, kiralayanın zararını gidermekle yükümlüdür.

 3. Hususi araçların sürücü koltukları ile taksi hizmeti verenler dâhil olmak üzere karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçlarında tütün ve tütün mamulleri kullanımı yasaktır, tespiti halinde 150 Euro tazminat ödemeyi peşinen kabul eder.

 4. Trafik yasalarına aykırı sürücü belgesi kullanımı halinde, kira sözleşmesinde belirtilen sürücülerin dışında kişilerce kaza yapılması halinde, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin; kasko poliçeleri ile ilgili belirlediği şartların dışına çıkılması nedeni ile, sigorta şirketlerinin sigorta bedelini ödemediği hallerde, kiracı aracın üst kısımlarında hasara neden olması halinde (köprü, balkon, dal v.b. nesnelere çarpma neticesinde) meydana gelen hasar bedellerini, trafik sigortası ve hasar güvencelerini almış olsa dahi ödemekle yükümlüdür.

EMNİYET VE GÜVENLİĞE İLİŞKİN KOŞULLAR

VI. Kiracı; bu sözleşmede belirtilen ikametgah adresinin doğruluğunu beyanla, bu adresteki herhangi bir değişikliği kiralayana derhal yazılı olarak bildireceğini, aksi takdirde sözleşmede yazılı adresine yapılacak gerek idari gerekse hukuki tebligatların geçerli sayılacağını ve tebliğ konusunda herhangi bir itirazda bulunmayacağını taahhüt eder.

VII. Kiracı, seyir dışında aracı trafik kurallarına uygun ve güvenliğini sağlayacak biçimde emniyetli bir yerde kapalı ve kilitli olarak park etmekle yükümlüdür.

VIII. Kiracı, aracı kiralayana teslim anında, araca ait resmi belgeleri (Trafik belgesi, Tescil belgesi, Sigorta, Plakalar) iade edilmediğinde bunların teminine kadar geçecek süreye ait kirayı ödeyeceği gibi, kaybı halinde yenilerinin alınması için yapılacak giderleri de ödemekle yükümlüdür.

IX. Aracın; herhangi bir olay nedeniyle kiracının; kusuru olsun ya da olmasın, yetkili makamlarca müsaderesi veya el konması halinde geri alınması için yapılacak olan her türlü girişime ilişkin harcamalar bedeli, kiracı tarafından kiralayana nakden ve defaten ödenir.

X. Trafik cezaları ve aracın trafikten çekilmesi sırasında meydana gelecek hasar kiracıya ait olup, aracın tarikçe alıkonulması durumunda bu süre kiralama süresine dâhil edilir.

XI. Kiracı aracın kiralayana iadesinden sonra araçta bırakılan herhangi bir malın kaybından veya hasarlanmasından doğacak herhangi bir sorumluluktan, bunlarla ilgili masraflarda dahil kiralayanı peşinen ibra etmiştir.

XII. Kiralayan; aracın üretimini yapmadığından, vasıtanın ve yedek parçalarının mekanik veya imalat hatasından meydana gelebilecek kaza, herhangi bir kayıp ve sakatlıktan sorumlu tutulamaz.

KİRALANAN ARACIN SEVK VE İDARESİ

XIII. Kiracı, Kiralayanın yazılı izni olmaksızın kiralanan aracı yurt dışına çıkaramaz.

XIV. Kiracı, hiçbir şekilde bu sözleşmeden doğan hakları, aracın içindeki donanım ve gereçleri devir, temlik ve termin edemez. Bunları kiralayana zarar verecek biçimde kullanamaz.

XV. Her durumda kiracı ve kiralayan, üçüncü şahıslara karşı sahip oldukları tazminat haklarının takibinden birbirlerine gerekli kolaylıkları gösterip, hakları oranında birbirlerine vekalet vermek ve de dava haklarını temlik etmek zorunda olup, yargılama giderleri bu oran dahilinde paylaşılır.

XVI. Kiracı, kira kontratında belirtilen şahsi bilgilerinin kiralayanın şahsi dosyasında saklanmasına, ayrıca kiranın zamanında ödenmesine, aracın zamanında teslim edilmesi gibi sözleşmeye aykırı durumlarda, adının uyarı listesine yazılmasına peşinen muvafakat eder.

XVII. Kiralayan; kiracının belirtilen şartlardan herhangi birine uyulmaması durumunda cezai yollara başvurmaya tedbir veya hüküm istihsaline hacet kalmaksızın aracını derhal geri alabilir dilerse peşin verilmiş kira bedelini irad kaydedilebilir.

XVIII. Kiralayan; bir sebep göstermek ve tazminat ödemek zorunda olmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman fesh edebileceği gibi uzatmaktan da kaçınabilir.

KİRALANAN ARAÇLARIN BAKIMI

XIX. Benzin, motorin (akaryakıt ) ücreti kiracıya aittir. Kiracı km ile orantılı yakıt fişlerini ibra etmek zorundadır. Aksi takdirde yakıttan kaynaklanan tüm motor arızaları kiracıya aittir. 1000 EURO tazminat ödemek zorundadır.

XX. Kiracı; kira süresi içinde aracın yağını, suyu ve lastik havalarını kontrol etmekle yükümlüdür. Kiracı kira süresi içinde vasıtanın periyodik bakımlarının, yağ değişimi ve benzeri gibi kiralayanın en yakın bürosuna başvurarak ücretsiz yaptıracaktır. Bunun mümkün olmadığı hallerde Bakımı yetkili servis istasyonunda yaptıracak masrafları kiralayanın adına alacağı fatura karşılığında kendisine iade edilecektir.

 1. Aracın tesliminde araçlar temiz teslim edilir.

 2. Aracın tesliminde; aracın döşemelerinde, lekelerin ve oluşabilecek kötü kokuların giderilebilmesi için detaylı temizlik kiracıya aittir.

 3. Detaylı temizlik yapılırken geçen sürede kiracı kira bedelini ödemek zorundadır.

 4. Araç kirli gelir ise araç yıkama bedeli olarak 60 TL yıkama ücreti alınır.

 5. Detaylı temizliklerde ise ekstradan oto kuaförlerinden fiyat alınarak kiracıya tahsil edilir.

XXI. Normal kullanma ve eskime sonucu yapılan tamirat, yedek parça ve lastik değiştirme masrafları kiralayana aittir.

XXII. Normal kullanım harici, ihmal ve hatalı kullanım sonucu (yağsız, susuz kullanım, donma, lastik yarılması vb. gibi) yapılacak tamirat, parça ve lastik masrafları ile aracın hareket etmemiş durumunda kiralandığı yere getirilmesi için yapılan taşıma harcamaları ve geçerli tarife üze onarımlar, kiralayanın en yakın bürosuna bildirilip onayı alınarak yaptırılır, masrafları kiralayanın adına aldığı fatura karşılığında kiracıya iade edilir.

ÖDEME ve ÜCRETLENDİRME

XXIII. Kiracı geçerli fiyat tarifesindeki kira bedeli ile imzasını atarak kabul ettiği seçenekli maddelerin bedelini ve kira sonunda ortaya çıkabilecek ücretleri, kanunen uygulanan vergileri ile ödemeyi kabul eder.

 1. Sözleşmenin düzenlenmesi sırasında o tarihte geçerli tarifeye göre yaklaşık kira tutarı üzerinden depozito alınır. Bu depozito kiralama bitiminde saptanacak kesin hesap sonucuna göre tasfiye edilir.

 2. Kiracı bu sözleşme ile tahakkuk edecek borçlarından mahsup edemez. Ödemeler nakden ve defaten yapılır. Kiracı gecikmelerde ödenmeyen miktar üzerinden, yıllık vadeli mevduata uygulanan faizi ödemeyi bile isteye itiraz edemez, kabul ve taahhüt eder.

 3. Bir günlük kira 24 saat, haftalık 7 gün, aylık 30 gün olarak hesaplanır. Kira mühleti bitiminde araç teslim edilmezse 3 saate kadar 1 gün, 3 saati geçerse 3 günlük kira ücreti alınır.

 4. Kiracı aracı kiraladıktan sonra kira süreci başlar. Anlaşılan süre içerisinde vazgeçemez veya aracı iade edemez. Eğer sözleşmenin iptalini isterse araç otoparka çekilir, otopark ücreti dahil olmak üzere ücret istenir. Rezervasyonlarda ise rezervasyonun iptali talebinde bulunulursa rezervasyon tarihi değişir, ücret iade edilmez. 6 aylık bir süreçte ödediği ücret tutarını farklı bir araç kiralamasında kullanabilir.

SİGORTA:

XXIV. Kiralanan araçlar; Karayolları Trafik Yasası uyarınca zarar gören üçüncü şahıslara karşı, yasal poliçe sınırları içinde Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası ile sigortalanmıştır. Kiralayan; üçüncü şahıslara zarar veren kazalar sonucu oluşacak sorumluluğu, her araç için yaptırılmış. Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası teminat kapsamı hadleri çerçevesinde kalmak şartı ile sigorta şirketinden alacağı tazminat miktarında yüklenir. Bu hadlerin üstündeki sorumluluk ve kazaya uğrayan kişilerin ve yakınlarının manevi tazminat talepleri kapsamı hadleri dahilinde kalmak şartı ile sigorta şirketinden alacağı tazminat miktarında yüklenir. Bu hadlerin üstündeki sorumluluk ve kazaya uğrayan kişilerin ve yakınlarının manevi tazminat talepleri kiracıya ait olup kiralayan, kiracıya rücu hakkını mahfuz tutar.

XXV. Kiracı kiraladığı aracın çalışmasından veya her türlü kaza sonucu uğrayacağı zararlardan, aracın kiralandığı yere getirilmesi için yapılan taşıma harcamalarından ve aracın tamir süresince işlemde kalma ücretinden itirazsız sorumludur.

XXVI. Ancak kiranın başlangıcında belirlenen hasar muafiyet primini ödemeyi kabul eden kiracı, aşağıda belirtilen şartları yerine getirdiği takdirde bu sorumluluklardan kurtulur. Ekonomik araç muafiyet bedeli 2.500 TL Orta sınıf araç muafiyet bedeli 5.000 TL ,Lüks araç muafiyet bedeli 10,000 TL dir.

XXVII. Kiracı ve yetkili sürücü; doktor raporu ile saptanmış engelleyici durumu yoksa, kaza yerinde gereken güvenlik önlemlerini alacak, hasarlı araca ne şekilde olursa olsun müdahale etmeyecek, ilgili rinden hesaplanarak aracın işten kalma ücreti kiracıya aittir. Acil durumlarda gerekebilecek acil kişi ve tanıkların isim adreslerini tespit edecek, kazayı kiralayan ve en yakın görevlilerine derhal haber verecektir.

XXVIII. Sorumluluk ve suçun takdiri yetkili makamlara ait olduğundan, ifadesinde sadece olayın oluş tarzını anlatacak peşinen kusurluluğu ve sorumluluğu kabullenmeyecektir.

XXIX. Kiracı; kazanın olduğu en yakın yere en yakın yetkili makamdan alınmış (Trafik Polisi veya Jandarma) Trafik Kazası Tespit Tutanağını alkol raporunu, şahit isim ve adreslerini, en geç 48 saat içinde kiralayana teslim edecektir.

XXX. Çalınma halinde, kiracı derhal en yakın polis veya jandarma karakoluna ve kiralayana haber verecektir.

XXXI. Kiracının talep etmesi halinde, sigorta kapsamını genişleten aşağıdaki ek sigortalar satın alınabilir; mini hasar sigortası, araç grubuna göre değişkenlik gösteren belirlenmiş bedele kadar oluşan maddi hasarları (lastik, cam, far hasarları hariç olmak üzere) müşteri yazılı beyanı ile polis raporuna gerek kalmaksızın kapsamaktadır. Mini hasar sigortasının belirlediği bedelin üzerinde olan hasarlarda, müşteri tüm hasar bedelinden sorumludur. Araçtaki standart kasko sigortasının kapsamadığı lastik, cam ve farlara verilen hasar maliyeti sorumluluğu, lastik, cam, far sigortası ile güvence altına alınmaktadır.

XXXII. Kiracı ekonomik sınıf araçlarda 5.000 TL, orta sınıf araçlarda 10.000 TL, lük sınıf araçlarda 20.000 TL kadar olan hasarları kendi karşılamak zorundadır. Hasar durumunda aracın piyasa değer kaybı kiracıdan alınır.

XXXIII. Kaza durumunda araç pert olursa 45 günlük kira bedeli ve ayrıca noter satış bedelini ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Her koşulda aracın işten kalma ücreti geçerli kira tarifesi üzerinden kiracı tarafından ödenir.

TEMİNAT DIŞINDA KALAN HALLER

XXXIV. Aşağıdaki haller teminat dışında kalmaktadırlar.

 1. Kaza ve alkol raporunun olmadığı durumlar

 2. Kazanın sözleşmede adı yazılı olmayan bir sürücünün yönetiminde meydana gelmesi durumu

 3. Sürücünün kaza sırasında alkol veya uyuşturucu etkisi altında olduğu durumlar

 4. Sürücünün geçerli ehliyete sahip olmadığı durumlar

 5. Trafik kurallarının ihlali ve aşırı hız dolayısıyla meydana gelen kazalar

 6. Sürücünün %100 kusurlu olduğu durumlar

 7. Kira sözleşmesinde belirtilen süre dışında meydana gelen kaza ve hasarlar

 8. Başka bir aracın ya da hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesi, itilmesi, yüklenerek taşınması sırasında meydana gelecek kaza ve hasarlar,

 9. Aracın yarış, hız tayini, ralli denemeleri, motorlu sporlar sırasında veya normal trafiğe kapalı, uygun olmayan yollarda kullanılması sırasında meydana gelecek kazalar, hasarlar kiracıya aittir.

 10. Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu ve her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve patlayıcı, parlayıcı maddeler taşınması sırasında meydana gelecek kaza ve hasarlar

 11. Sigara ve emsali yakıcı maddenin tesiri ile alevli bir yangın başlangıcı olmaksızın husule gelen yanıklar

 12. Aracın döşemesinde meydana gelecek yanık ve lekeler

 13. Hatalı kullanımdan meydana gelecek lastik yarılmaları, teminat dışında olup bu durumlarda meydana gelecek hasarlardan tamamen kiracı sorumludur

 14. Kendisine atfı kabul olmayan her türlü fiil ve ihmalden dolayı sigorta tazminatından kısmen veya hiç istifade edemeyen kiralayan, tahsil edemediği zarar için ve aracın işten kalma tazminatı için kiracıya rücu hakkına sahiptir

 15. Araç üreticisi (“OEM”) tarafından bağımsız olarak kontrol edilen acil durum bildirme işlevleri (“eCall Sistemi”) ve telematik sistemleri ve bilgi-eğlence (“Telematik Sistemleri”) ile donatılmış olabilir. eCall Sistemi, acil durumlarda kiracı ve yolcularının uygun yardımı almasını sağlamak için sağlanmaktadır. Aracın potansiyel olarak veya gerçekten kaybedildiği veya çalındığı bildirilmişse, kiralayan ilgili OEM’den gerekli Telematik Sistemlerine erişim talebinde bulunacaktır.

 16. Sistem ve hizmet sınırlamaları, garanti hariç tutmaları, sorumluluk sınırlamaları, kullanım açıklamaları, bilgilerin açıklanması ve saklanması, Kiracı’nın bireysel hakları ve Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki herhangi bir veri transferini içerebilecek geçerli gizlilik açıklamasının yanı sıra OEM’lerin iletişim bilgileri de OEM’in web sitelerinde bulunabilir veya araç gösterge panosundan alınabilir.

 17. Kiracı araçta herhangi bir uydu, navigasyon veya bilgi-eğlence sistemi kullandığında, kullanımının sonucunda sistemde saklanan herhangi bir bilgiden kendisi sorumludur. Bu bilgilerin gizliliğini kiralayan garanti etmez.

 18. Aracı kiralayana iade etmeden önce kiracının bu bilgileri silmesi gerekmektedir. Kiracı bu bilgileri silmezse, aracın bir sonraki kullanıcıları bu bilgilere erişebilecektir. Gelecekte müşteri olabilecek diğer kişilere daha iyi müşteri hizmetleri, ürünler, özellikler, işlevler sunmak amacıyla, kiralayan ve ek yetkili sürücü hakkında ürün ve hizmet kullanımına istatistik tutulması ve analiz yapılması (ilişkin anonim veri işlenmesi dahil olmak üzere)EHI, alınan kişisel verilerin işlenmesinde ‘’EU-U.S. Privacy Shield Framework’’ kapsamında sorumludur.

SÖZLEŞME VE UYGULANACAK HUKUK

XXXV. İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanacak ihtilaflarda; İstanbul, Bakırköy ve İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri şimdiden yetkilidir.

XXXVI. Bu sözleşme altı sayfa ve XXXVI başlık ve alt maddelerden oluşmuştur; 2 nüsha olarak hazırlanmış ve imzalanmış olup taraflara ıslak imzalı olarak teslim edilmiştir.

KİRACI İMZA KİRALAYAN KAŞE/İMZA